MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami oraz rozwój zaplecza B+R w firmie MEDGAL”.
Nr projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0037/16
 

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Poddziałanie 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5.249.888,67 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4.362.467,13 PLN
Współfinansowanie UE: 2.542.209,70 PLN

Celem projektu jest doposażenie działu B+R firmy MEDGAL Sp. z o.o. w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i technologiami produkcji implantów medycznych.


 

 
MEDGAL Sp. z o.o. zrealizował projekt pod nazwą:
„Endoproteza bezcementowa modularna stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym”.
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0397/16-00
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.075.844,84 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3.004.084,84 PLN
Współfinansowanie UE: 1.660.488,30 PLN
Celem projektu było opracowanie modularnego implantu stawu biodrowego z pokryciem węglowo-krzemowym.

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:
„Dotacja na kapitał obrotowy dla MEDGAL Sp. z o.o.”.
Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0022/20
Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 346.477,14 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 346.477,14 PLN
FINANSOWANIE UE: 346.477,14 PLN
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
 

 

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy MEDGAL”.
Nr projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0183/19
Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Poddziałanie 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach"
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10.363.267,10 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 8.425.420,40 PLN
Współfinansowanie UE: 5.055.254,24 PLN
Celem projektu jest doposażenie działu B+R firmy MEDGAL Sp. z o.o. w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i technologiami produkcji implantów medycznych.
 

Projekt01

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą:
„Endoproteza bezcementowa modularna stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym”.
Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą:
„Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami oraz rozwój zaplecza B+R w firmie MEDGAL”. 
Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą:
„Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami wraz z wdrożeniem na rynek”. 
Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.  

Projekt04

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Technologia produkcji endoprotezy stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym i rowkami zasiedleńczymi wraz z dedykowanym instrumentarium”.
Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów medycznych na rynek, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów i instrumentariów medycznych”.
Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0127/17
Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 11.353.173,36 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 9.153.362,96 PLN
Współfinansowanie UE: 4.759.748,77 PLN
Celem projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie do oferty nowych produktów w zakresie implantów medycznych i instrumentariów.
 

MEDGAL Sp. z o.o. realizowało projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Dywersyfikacja produkcji firmy MEDGAL w celu wejścia na nowe rynki zbytu”.
Celem projektu było wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów medycznych i wejście na nowe rynki, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.