MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą: „TECHNOLOGIA PRODUKCJI ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO Z INNOWACYJNYM POKRYCIEM WĘGLOWO-KRZEMOWYM I ROWKAMI ZASIEDLEŃCZYMI WRAZ Z DEDYKOWANYM INSTRUMENTARIUM”

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0971/17

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałania 3.2.2 2 Kredyt na innowacje technologiczne

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 018 258,89 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 10 000 000,00 PLN
Współfinansowanie UE: 5 999 999,98 PLN

Głównym celem projektu jest skomercjalizowanie wyników własnych prac B+R oraz wdrożenie technologii produkcji endoprotezy stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym i rowkami zasiedleńczymi wraz z dedykowanym instrumentarium.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą: „Zwiększenie konkurencyjności spółki MEDGAL poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji nowych wyrobów medycznych.”

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-2657/20

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałania 3.2.2 2 Kredyt na innowacje technologiczne

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 947 500,00 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 11 947 500,00 PLN
Współfinansowanie UE: 7 168 500,00 PLN

Głównym celem projektu jest skomercjalizowanie wyników własnych prac B+R oraz wprowadzenie na rynek docelowy systemu do endoprotezoplastyki rewizyjnej wraz z dedykowanym instrumentarium.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnych wyrobów medycznych.”

Nr projektu: POPW.01.03.01-20-0007/20

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 395 010,70 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 10 890 252,60 PLN
Współfinansowanie UE: 6 534 151,56 PLN

Celem projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wprowadzenie na rynek systemu innowacyjnych implantów medycznych.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami wraz z wdrożeniem na rynek.”

Nr projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0125/19

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Poddziałanie 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 948 760,71 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 6 867 356,27 PLN
Współfinansowanie UE: 3 878 282,79 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmę MEDGAL na rynku implantów medycznych poprzez wdrożenie do oferty nowego produktu opracowanego w ramach prac B+R.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami oraz rozwój zaplecza B+R w firmie MEDGAL”.
Nr projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0037/16

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Poddziałanie 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5.249.470,80 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4.362.049,26 PLN
Współfinansowanie UE: 2.542.000,75 PLN


Celem projektu jest doposażenie działu B+R firmy MEDGAL Sp. z o.o. w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i technologiami produkcji implantów medycznych.


MEDGAL Sp. z o.o. zrealizował projekt pod nazwą:

„Endoproteza bezcementowa modularna stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym”.
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0397/16-00


Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.075.844,84 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3.004.084,84 PLN
Współfinansowanie UE: 1.660.488,30 PLN


Celem projektu było opracowanie modularnego implantu stawu biodrowego z pokryciem węglowo-krzemowym.
www.ncbr.gov.pl


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:
„Dotacja na kapitał obrotowy dla MEDGAL Sp. z o.o.”.
Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0022/20


Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 346.477,14 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 346.477,14 PLN
FINANSOWANIE UE: 346.477,14 PLN


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy MEDGAL”.
Nr projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0183/19


Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Poddziałanie 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach"


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10.532.182,78 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 8.425.420,40 PLN
Współfinansowanie UE: 5.055.254,22 PLN


Celem projektu jest doposażenie działu B+R firmy MEDGAL Sp. z o.o. w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i technologiami produkcji implantów medycznych.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą:

„Endoproteza bezcementowa modularna stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym”.

Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą:

„Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami oraz rozwój zaplecza B+R w firmie MEDGAL”. 

Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą:

„Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami wraz z wdrożeniem na rynek”. 

Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.  


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:

„Technologia produkcji endoprotezy stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym i rowkami zasiedleńczymi wraz z dedykowanym instrumentarium”.

Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów medycznych na rynek, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów i instrumentariów medycznych”.
Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0127/17


Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 11.353.173,36 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 9.153.362,96 PLN
Współfinansowanie UE: 4.759.748,77 PLN


Celem projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie do oferty nowych produktów w zakresie implantów medycznych i instrumentariów.


MEDGAL Sp. z o.o. realizowało projekt inwestycyjny pod nazwą:
„Dywersyfikacja produkcji firmy MEDGAL w celu wejścia na nowe rynki zbytu”.


Celem projektu było wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów medycznych i wejście na nowe rynki, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.